Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Mieszkańcy sygnalizują nam potrzeby wprowadzenia zmian

Data: 09.10.2019 r., godz. 11.00   
O przetwarzaniu odpadów i transporcie lokalnym rozmawiamy z Kamilem Michałem Iwandowskim, burmistrzem Zielonki.
Edyta Nowak-Kokosza: W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia medialne o długotrwałej awarii warszawskiej oczyszczalni „Czajka” i wywożeniu z niej odpadów m.in. na teren położony w granicach Zielonki. Zlokalizowany jest on na byłym poligonie w Rembertowie, w miejscu po dawnym wyrobisku piasku. Proszę o komentarz w tej sprawie. Co udało się zrobić do tej pory, na jakim etapie jest ten temat?

Kamil Michał Iwandowski: – Zgadza się. Obszar Zielonki, na którym prowadzona jest działalność w zakresie przetwarzania odpadów, znajduje się na poligonie, w miejscu po dawnym wyrobisku piasku i jest on w dzierżawie prywatnej firmy. Powoduje to, że teren ten jest wyłączony z jurysdykcji Burmistrza Miasta Zielonka.
Jednak w związku z doniesieniami medialnymi o awarii oczyszczalni „Czajka”
i niepokojącymi informacjami o wywożeniu z niej odpadów, między innymi do Zielonki, wystosowałem pismo do Starosty Wołomińskiego z wnioskiem o przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania warunków określonych w decyzji nr 582/14. Starosta poinformował mnie pisemnie, że zlecił pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przeprowadzenie kontroli na terenie prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przed podmiot prowadzący działalność warunków udzielonego zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zgodności sposobu prowadzenia robót budowlanych z warunkami pozwolenia na budowę. Obecnie czekamy na informacje o ustaleniach zespołu kontrolnego.
Starosta wystąpił również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz warunków udzielonego zezwolenia.
Ponadto, skierowałem pisma do organów i urzędów na szczeblu wojewódzkim, kompetentnych w zakresie ochrony środowiska, z wnioskiem o podjęcie działań o charakterze interwencyjno-kontrolnym.Mieszkańcy są zaniepokojeni. Pytają przede wszystkim, czy jest to niebezpieczne dla ich zdrowia.

– Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona jest na tym terenie od wielu lat. Pierwsza decyzja, dotycząca tego terenu została wydana już w 1999 roku. Zgodnie z moją wiedzą, jaką posiadam w temacie przetwarzania odpadów w granicach administracyjnych Zielonki, kontrole podmiotu prowadzącego działalność na terenie poligonu, na przestrzeni kilkunastu lat były wielokrotnie przeprowadzane i nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, teren ten jest wyłączony z jurysdykcji Burmistrza Miasta Zielonka i nie mam prawnych możliwości w zakresie podejmowania bezpośrednich działań interwencyjno-kontrolnych. Czekamy na odpowiedzi urzędów i instytucji, do których zwróciliśmy się z wnioskami o sprawdzenie doniesień medialnych i kontrole prowadzonej działalności.

Drugim aktualnie ważnym tematem w Zielonce jest transport lokalny. 30 września odbyło się spotkanie organizacyjne, poprzedzające ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie kształtu komunikacji autobusowej i rowerowej w Zielonce. Powstaje zespół ds. transportu publicznego. Czy ma on usprawnić i przyspieszyć działania? Na jakie zmiany komunikacyjne mogą liczyć mieszkańcy?

– Tak, rozpoczęliśmy działania w zakresie reorganizacji transportu zbiorowego. Dotychczas obowiązujące rozwiązania częściowo się zdezaktualizowały, zmierzamy do usprawnienia miejskiej komunikacji autobusowej w Zielonce. Mieszkańcy sygnalizują nam potrzeby wprowadzenia zmian, przede wszystkim w zakresie zwiększenia częstotliwości kursów autobusów. W nowej organizacji transportu zapewne weźmiemy też pod uwagę rozwiązania komunikacyjne wprowadzone przez sąsiednie samorządy. Będziemy analizować różne warianty komunikacyjne, na miarę możliwości finansowych miasta. Ponadto planujemy wprowadzić udogodnienia dla rowerzystów. Myślimy o rozbudowie sieci ścieżek rowerowych, wprowadzeniu nowej jakości oferty wypożyczalni rowerów, tworzeniu nowych miejsc parkingowych i montażu samoobsługowych stacji napraw rowerów w nowych lokalizacjach.
Chcemy włączyć w maksymalnym stopniu mieszkańców w proces ewolucji miejskiego transportu. Będziemy konsultować z nimi już na wstępnych etapach planowane inwestycje i rozwiązania komunikacyjne. Za nami pierwsze spotkanie. 30 września rozmawiałem z mieszkańcami Zielonki o ich oczekiwaniach i potrzebach w zakresie komunikacji publicznej w Zielonce. Informacja o możliwościach finansowych gminy stała się punktem wyjścia w dyskusji. Mieszkańcy przedstawili wiele uwag, padło też wiele bardzo konkretnych rozwiązań, wartych analizy możliwości ich wdrożenia.
W ostatnich dniach powołałem zespół ds. transportu publicznego w Zielonce, o charakterze doradczym w procesie konsultacyjnym. Będzie on mieć za zadanie wybór metod i technik konsultacyjnych, uwzględniających specyfikę Zielonki i jej społeczności. W dalszym etapie prac zespół przeprowadzi analizę wyników konsultacji oraz możliwości prawno-finansowych wdrożenia rozwiązań zaproponowanych i oczekiwanych przez mieszkańców.